کدامیک از تمهیدات زیر "در مناطق آسیب دیده از سیل" می تواند راهگشای رفع مشکلات بهره برداران بخش کشاورزی باشد.نمایش نتایج